ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 0312 229 29 63

Diyanet

Diyanet Bir-Sen

Müfettiş Yardımcılığı/Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

- +

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI/DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türkiye Diyanet Vakfı Teftiş ve İç Denetim Kurulu Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan sınav ile 7 (Yedi) Müfettiş Yardımcısı ve 3 (Üç) Denetçi Yardımcısı alınacaktır.

A- Başvuru İçin Aranan Şartlar:

1-   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-   01/01/1991 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak,

3-   İmam Hatip Lisesi mezunu olmak,

4-   En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

5-   Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden A Grubu KPSS P-48 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

6-   Adli sicil kaydı bulunmamak,

7-   Sağlık durumu yurt içinde ve yurt dışında her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel bir durumu bulunmamak,

8-   Müfettişliğe/Denetçiliğe alınmasına sicil, karakter ve davranışı yönünden engel bir hali bulunmamak,

9-   Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, en az 6 ay erteletmiş veya askerlikten muaf olmak,

10-  Türkiye Diyanet Vakfı’nın Genel Merkezi, bağlı kuruluş, şube ve işletmeleri ile %51’den fazla hissesine sahip iştiraklerinde çalışan personelin 31/12/2020 tarihi itibariyle bir yıllık çalışma süresini doldurmuş ve bu süre zarfında herhangi bir disiplin cezası almamış olması (Bu personel için yukarıda 3 ve 5. maddelerde belirtilen İmam-Hatip Lisesi mezunu olma ve KPPS puanı şartları aranmayacaktır.).

B- Sınav Başvurusu:

Sınav başvurusu, 01/02/2021 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacak, 21/02/2021 Pazar günü saat 23:59’da sona erecektir. Başvurular Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesinden (www.tdv.org) yapılacaktır.

Müfettiş Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığı için tek başvuru yapılacaktır. Sözlü sınav esnasında adayın tercihi ve sınav komisyonunun değerlendirmesi sonucunda Müfettiş Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına yapılacak atamalar belirlenecektir. Müfettiş Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı aynı özlük haklarına sahiptir.

Yazılı sınava; katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuruda bulunan adaylar arasında en yüksek KPSS puanından başlamak üzere yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek
 
200 aday ile kurum içinden (A/10 maddesinde belirtilen) başvuran ve şartları uygun olan adayların tamamı çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır.),

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 15/03/2021 tarihinde www.tdv.org adresinden ilan edilecek ve sınav giriş belgeleri yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligatta bulunulmayacaktır.

C- Sınav Tarihi ve Yeri :

Müfettiş Yardımcılığı/Denetçi Yardımcılığı sınavının yazılı bölümü 27/03/2021 Cumartesi günü yapılacak olup, sınav yeri, saati ve uyulması gereken hususlar sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Ancak, pandemi vb. mücbir sebeplerle sınav ileri bir tarihe ertelenebilecektir. Bu durumda Vakfın internet sitesinden duyuru yapılacaktır.

Yazılı sınava girişte adaylar sınav giriş belgeleri ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında güncel fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport bulundurmak zorundadır.

Sınava; hesap makinesi, çanta, cep telefonu, kulaklık ve her türlü elektronik cihaz alınmayacaktır. Sınav sırasında bu cihazları taşıdıkları tespit edilen adaylar ile gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya belge verenler, giriş şartlarını taşımadığı halde sınava girenler, sınava bağlı bütün haklarını kaybedeceklerdir. Vakfın bu kişiler hakkında yetkili mercilere suç duyurusunda bulunma hakkı mahfuzdur.

D- Sınavın Şekli, Konuları ve Değerlendirme:

Türkiye Diyanet Vakfı Müfettiş Yardımcılığı/Denetçi Yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

1-  Yazılı Sınav:

Yazılı sınav dört ana bölümden oluşacak ve tek oturumda yapılacaktır.

a)  Genel Yetenek Bölümü

Türkçe (Paragrafta Anlam, Cümlede Anlam, Sözcükte Anlam, Yazım Yanlışlıkları, Anlatım Bozuklukları, Noktalama İşaretleri, Dil Bilgisi vb.),

Matematik (Geometri hariç olmak üzere KPSS Lisans Matematik konuları), Konularından test usulüyle 40 soru sorulacaktır.
b)  Genel Kültür Bölümü

Tarih (İslamiyet’ten Önceki Türk Devletleri, İlk Müslüman Türk Devletleri, Osmanlı Devleti Siyasi ve Toplumsal Hayatı, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, Atatürk İlke ve İnkılapları vb.),

Coğrafya (Türkiye’nin Coğrafi Konumu, Bölgeleri, Yeryüzü Şekilleri, İklim ve Bitki Örtüsü, Nüfus ve Yerleşimi, Ekonomik Coğrafyası vb.),

Vatandaşlık Bilgisi (Hukuka Giriş ve Temel Kavramlar, Anayasal Gelişmeler, Temel Hak ve Ödevler, Yasama, Yürütme ve Yargı Organları, Güncel toplumsal olaylar vb.)

Konularından test usulüyle 40 soru sorulacaktır.
 
c)  Dini Bilgiler Bölümü

İslam inanç ve ibadet esaslarına ilişkin konulardan test usulüyle 20 soru sorulacaktır.

d)  Kompozisyon Bölümü

Belirlenecek konularda kompozisyon yazılması istenecektir.

Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi :

Adayların yazılı sınavın her ana bölümünden yüz (100) puan üzerinden en az elli (50) puan almaları ve bunların aritmetik puan ortalamasının en az altmış (60) puan olması şarttır.

Aritmetik puan ortalaması esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek ilk 40 aday sözlü sınava davet edilecektir (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.).

Sözlü sınava katılmayı hak eden adayların isimleri, sözlü sınava katılmak için istenilecek belgeler, sözlü sınavın yeri, tarih ve saati www.tdv.org adresinden ilan edilecek, adaylara ayrıca bir tebligatta bulunulmayacaktır.

2- Sözlü Sınav :

Sözlü sınav; yazılı sınav konularının yanında İktisat (İktisadın Temel İlkeleri, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi,), Maliye (Maliye ve Vergi Teorileri ve Politikaları, Türk Vergi Sistemi), Hukuk (Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku, Ceza Hukuku Genel İlkeleri, Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç), Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümleri), Muhasebe (Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonları, Temel Kavramları) konularından oluşmaktadır.

Sözlü sınavda; adayların yukarıda belirtilen konularla ilgili sorulara verecekleri cevaplar ile temsil ve ifade kabiliyetleri, tavır ve davranışları, genel kültür seviyeleri, Vakıflar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve faaliyetlerine olan ilgileri, Müfettişlik/Denetçilik için gerekli özelliklere sahip olup olmadıkları vb. hususlar değerlendirilecektir.

Sınav sonucunda, Müfettiş Yardımcılığına veya Denetçi Yardımcılığına atanmaları uygun bulunanlar www.tdv.org adresinden ilan edilecektir. Giriş sınavını kazanamayanların belgeleri istemeleri halinde iade edilecektir.

Giriş sınavını kazanan adaylar, başarı derecelerine, mevzuata ve ihtiyaç durumuna göre Müfettiş Yardımcılığına/Denetçi Yardımcılığına atanırlar. Vakıf, giriş sınavını kazanan adayları atayıp atamamakta serbesttir.


TÜRKİYE DİYANET VAKFI

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.